• Фотографија - Позивница
 • Фотографија - полеђина - Деда и другови - уче...
  1918
 • Фотографија - полеђина Радосав Томић (1877-...
 • Фотографија - полеђина , Милинковић Живан Мил...
 • Фотографија - полеђина Матеја Величковић, уче...
 • Фотографија - полеђина Милан М.Пешић
 • Фотографија - полеђина Милинковић (Живан) Мил...
 • Фотографија - полеђина, Касапница на Сивој ст...
  1916
 • Фотографија - полеђина, Милан М.Пешић
  1914
 • Фотографија - полеђина, Милинковић (Живан) Ми...
 • Фотографија - полеђина, Михаило Трнавчевић уч...
 • Фотографија - полеђина, Ратни друг из Солуна ...
  1917

Страна 182 од 200